frontend.terms_of_use

TERMS OF USE

limitedsociety สงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง นโยบายการใช้งานนี้ รวมทั้งกฎ ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อจำกัดอื่น ตามที่ limitedsociety เห็นสมควรได้โดยไม่ต้องบอกกล่าว โดยจะแสดงไว้โดยเปิดเผยในเว็บไซต์ limitedsociety และ limitedsociety แอพพลิเคชั่น จึงเป็นหน้าที่ของ “ผู้ใช้งาน” ที่ต้องตรวจสอบนโยบาย กฎ ข้อกำหนด เงื่อนไp และข้อจำกัดต่างๆ ด้วยตนเอง

“ผู้ใช้งาน” ได้อ่านและเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้ว และเข้าใจว่าการกด “สมัคร” หรือ “ลงขาย” หรือการกดเข้าสู่หน้าถัดไปของเว็บไซต์ limitedsociety และ limitedsociety แอพพลิเคชั่น คือการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง “ผู้ใช้งาน” ประสงค์ให้มีผลบังคับต่อไป

กฎการใช้งานและการเป็นสมาชิก

  1. “ผู้ใช้งาน” 1 บุคคลหรือ 1 สถานประกอบการ สามารถสมัครสมาชิกได้ 1 บัญชีสมาชิกเท่านั้น โดย “ผู้ใช้งาน” ผู้ถือบัญชีสมาชิกจะมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดในทุกการดำเนินการภายใต้บัญชีสมาชิกนั้นๆ
  2. “ผู้ใช้งาน” ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ควรได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองก่อนใช้งานเว็บไซต์ limitedsociety และ limitedsociety แอพพลิเคชั่น แม้โดยทั่วไปแล้วการใช้งานเว็บไซต์ limitedsociety และ limitedsociety แอพพลิเคชั่นจะเอื้อต่อการดำรงชีพตามสมควรและสมแก่ฐานะของผู้เยาว์แล้วก็ตาม ทั้งนี้ หากผู้เยาว์ใช้งานเว็บไซต์ limitedsociety และ limitedsociety แอพพลิเคชั่นต่อไป ถือว่าผู้เยาว์ดังกล่าวได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองแล้ว
  3. “ผู้ใช้งาน” สามารถสมัครสมาชิกและใช้งานเว็บไซต์ limitedsociety และ limitedsociety แอพพลิเคชั่น ได้ต่อเมื่อ “ผู้ใช้งาน” อยู่ในประเทศที่ได้รับอนุญาตตามดุลพินิจของ limitedsociety เท่านั้น
  4. “ผู้ใช้งาน” ต้องให้ข้อมูลสมาชิกตามจริง และให้ข้อมูลการติดต่อของ “ผู้ใช้งาน” ในพื้นที่ที่ limitedsociety ได้จัดเตรียมไว้เท่านั้น
  5. ในการใช้งานเว็บไซต์ limitedsociety และ limitedsociety แอพพลิเคชั่นนั้น “ผู้ใช้งาน” ต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ไม่ล่วงละเมิดสิทธิใดๆ ของ limitedsociety หรือบุคคลอื่น และไม่กระทำการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อ limitedsociety หรือบุคคลอื่น
  6. limitedsociety สงวนสิทธิในการปิดกั้นการเข้าสู่ระบบหรือระงับบัญชีสมาชิกของ “ผู้ใช้งาน” รายใดๆ ก็ตาม โดย limitedsociety ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นสิทธิขาดและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ limitedsociety แต่เพียงผู้เดียว
  7. สิทธิของ “ผู้ใช้งาน” ขึ้นอยู่กับกฎหมาย และนโยบายของ limitedsociety ทั้งนี้ การยุติข้อโต้แย้งและข้อพิพาทต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและการตัดสินใจของ limitedsociety แต่เพียงผู้เดียว
  8. limitedsociety ไม่มีความรับผิดไม่ว่าตามหลักการทางกฎหมายใดต่อความเสียหายหรือสูญหายในการใช้งานเว็บไซต์ limitedsociety และ limitedsociety แอพพลิเคชั่น ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายหรือสูญหายในลักษณะใดก็ตาม
  9. limitedsociety สงวนสิทธิในการโอนเว็บไซต์ limitedsociety และ limitedsociety แอพพลิเคชั่น บริการทุกประเภทของ limitedsociety รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ของ limitedsociety ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่บริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอก โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องได้รับอนุญาตจาก “ผู้ใช้งาน”

กฎการลงประกาศ

ผู้ใช้งานต้องไม่ลงประกาศขายสินค้าหรือบริการด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จ ฉ้อฉล หรือสร้างความเสียหายให้แก่บุคคลอื่น

ผู้ใช้งานต้องใช้ภาพสินค้าจริงในการลงประกาศ ไม่ใช้ภาพที่เป็นของบุคคลอื่นและไม่ใช้ภาพที่มีเครื่องหมายของเว็บไซต์อื่นที่มิใช่เว็บไซต์ของ “ผู้ใช้งาน” เอง

ผู้ใช้งานต้องให้ข้อมูลการติดต่อของ “ผู้ใช้งาน” ในพื้นที่ที่ limitedsociety ได้จัดเตรียมไว้เท่านั้น

ผู้ใช้งานต้องลงประกาศขายสินค้าหรือบริการจำนวน 1 รายการสินค้าหรือบริการต่อ 1 ประกาศเท่านั้น โดยต้องไม่ลงประกาศสินค้าหรือบริการรายการเดียวกันจำนวนหลายประกาศ ต้องไม่ใช้บัญชีผู้ใช้งานหลายบัญชีในการลงประกาศสินค้าหรือบริการรายการเดียวกันและต้องไม่ลงประกาศสินค้าหรือบริการหลายรายการในประกาศเดียวกัน

ผู้ใช้งานต้องลงประกาศขายหรือโชว์สินค้าที่เป็นสินค้า limited “สินค้าที่มีเลขรหัสจำนวนสินค้าที่ผลิตหรืออ้างอิงค์ได้ว่าสินค้าชิ้นนั้นเป็นสินค้า limited

ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงประกาศขายสินค้าหรือบริการ ดังต่อไปนี้

หาก limitedsociety พบว่า “ผู้ใช้งาน” ลงประกาศโดยฝ่าฝืนกฎการลงประกาศ หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่า “ผู้ใช้งาน” กระทำการเช่นนั้น limitedsociety สงวนสิทธิในการลบประกาศ ระงับการแสดงประกาศ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศ รวมทั้งปิดกั้นการเข้าสู่ระบบและระงับบัญชีสมาชิกของ “ผู้ใช้งาน” โดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ “ผู้ใช้งาน” ล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นสิทธิขาดและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ limitedsociety แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ limitedsociety ไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดใดในการดำเนินการนี้

ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับเนื้อหาข้อมูล

เนื้อหาข้อมูลในเว็บไซต์ limitedsociety และ limitedsociety แอพพลิเคชั่น บางส่วน เช่น เนื้อหาประกาศ เนื้อหาในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ถูกจัดเตรียมขึ้นโดย “ผู้ใช้งาน” หรือ บุคคลภายนอกผู้เป็นเจ้าของข้อมูล โดย limitedsociety ได้รวบรวมประกอบเนื้อหาข้อมูลเข้าด้วยกัน จัดการ และจัดแสดงเผยแพร่เนื้อหาข้อมูลดังกล่าว เพื่อเปิดพื้นที่กลางสำหรับการสื่อสารระหว่าง “ผู้ใช้งาน” เท่านั้น ดังนั้น limitedsociety จึงไม่รับรองว่าบรรดาเนื้อหาข้อมูลที่ปรากฏผ่าน เว็บไซต์ limitedsociety และ limitedsociety แอพพลิเคชั่น จะถูกต้องสมบูรณ์ ปราศจากข้อบกพร่องเสียหาย หรือสมประโยชน์ใดเป็นการเฉพาะ เนื่องจาก limitedsociety ไม่สามารถทราบถึงข้อเท็จจริง รายละเอียด และแหล่งที่มาของเนื้อหาข้อมูลได้ทั้งหมด อีกทั้ง limitedsociety ไม่มีนิติสัมพันธ์ใดๆ กับ “ผู้ใช้งาน” ในลักษณะตัวแทน นายหน้า หุ้นส่วน นายจ้างลูกจ้าง กับ “ผู้ใช้งาน” ดังนั้นหากเนื้อหาข้อมูลดังกล่าวไม่ชอบด้วยกรณีใด ก่อให้เกิดความเสียหายใด และไม่ว่าต่อบุคคลใดก็ตามย่อมไม่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้อง ความรับผิด หรือภาระผูกพันทางกฎหมายต่อ limitedsociety

“ผู้ใช้งาน” ต้องไม่ส่งหรือป้อนเนื้อหา รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ หรือข้อมูลลักษณะใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือความสงบเรียบร้อย หรือ เป็นภัยต่อความมั่นคง เป็นอันตราย เป็นความลับเป็นข้อมูลปลอมหรือเป็นเท็จ เป็นข้อมูลอันล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ limitedsociety หรือบุคคลอื่น หรือเป็นเนื้อหาข้อมูลที่ไม่เหมาะสมด้วยประการใดๆ มาแสดงเผยแพร่บนเว็บไซต์ limitedsociety และ limitedsociety แอพพลิเคชั่น

หาก limitedsociety พบว่ามีการส่งหรือป้อนเนื้อหาข้อมูลที่มีลักษณะมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นเนื้อหาข้อมูลเช่นนั้น หรือในกรณีมีเหตุอันจำเป็นสมควร limitedsociety สงวนสิทธิในการลบหรือระงับเนื้อหาข้อมูลใดๆโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นสิทธิขาดและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ limitedsociety แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ limitedsociety ไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดใดในการดำเนินการนี้

การที่ “ผู้ใช้งาน” ส่งหรือป้อนเนื้อหาข้อมูลบนเว็บไซต์ limitedsociety และ limitedsociety แอพพลิเคชั่น เป็นการมอบสิทธิในเนื้อหาข้อมูลให้แก่ limitedsociety ในการ จัดการและเผยแพร่ต่อสาธารณชนรวมถึงดำเนินการเพื่อคุ้มครองเนื้อหาข้อมูลนั้นตามสมควรในฐานะผู้มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยปราศจากค่าสิทธิและภาระหน้าที่ใด ทั้งนี้ “ผู้ใช้งาน” รับรองว่า “ผู้ใช้งาน”คือผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาข้อมูลนั้นทั้งสิ้น

ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขาย

การดำเนินการของ limitedsociety คือการบริหารจัดการแพล็ตฟอร์มทางอินเตอร์เน็ต ในการเปิดพื้นที่ออนไลน์สำหรับการสื่อสารระหว่าง “ผู้ใช้งาน” บนเว็บไซต์ limitedsociety และ limitedsociety แอพพลิเคชั่น ด้วยการจัดสรรพื้นที่กลางให้ ”ผู้ใช้งาน” เจ้าของข้อมูลหรือผู้ขายสามารถประกาศขายสินค้าหรือบริการ และผู้ซื้อสามารถเลือกชมสินค้าหรือบริการแล้วติดต่อตกลงทำธุรกรรมซื้อขายสินค้ากันเองระหว่างผู้ขายและผู้ซื้ออย่างเป็นอิสระ โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางและ limitedsociety ซึ่ง limitedsociety ไม่มีส่วนในธุรกรรมการซื้อขาย สัญญาซื้อขาย หรือการจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการระหว่าง “ผู้ใช้งาน” กับทั้งไม่มีส่วนในธุรกรรมทางการเงินระหว่าง “ผู้ใช้งาน” ดังกล่าวแต่อย่างใด

สินค้าและบริการ รวมทั้งประกาศขายสินค้าและบริการ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ limitedsociety และlimitedsociety แอพพลิเคชั่น ถูกจัดเตรียมขึ้นโดย “ผู้ใช้งาน” เจ้าของสินค้า บริการ และประกาศดังกล่าวเท่านั้น โดย limitedsocietyไม่มีนิติสัมพันธ์กับ “ผู้ใช้งาน” ไม่ว่าในลักษณะตัวแทน นายหน้า หุ้นส่วน นายจ้างลูกจ้าง หรือลักษณะอื่นใด อีกทั้งlimitedsociety ไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการลงประกาศ การติดต่อสื่อสาร หรือจากธุรกรรมการซื้อขายของ “ผู้ใช้งาน”ดังนั้น limitedsociety จึงไม่รับรอง ไม่รับประกัน และไม่มีความรับผิดหรือภาระผูกพันใด ต่อสินค้าและบริการรวมทั้งประกาศขายสินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการตกลงซื้อขาย การดำเนินธุรกรรม การส่งมอบ การชำระหนี้ คุณภาพปริมาณ ราคา ระยะเวลา ซึ่ง “ผู้ใช้งาน” ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่าง “ผู้ใช้งาน” เองทั้งสิ้นโดยไม่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้อง ความรับผิด หรือภาระผูกพันทางกฎหมาย ต่อ limitedsociety ไม่ว่าในกรณีใดหรือความเสียหายใดก็ตาม

“ผู้ใช้งาน” ต้องใช้วิจารณญาณและความระมัดระวังในการเลือกสินค้าและบริการ การติดต่อซื้อขาย หรือการทำธุรกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง โดย limitedsociety จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดระบบที่ได้มาตรฐานระดับสากลของธุรกิจประเภทบริหารจัดการพื้นที่ประกาศซื้อขายออนไลน์ ทั้งนี้ การจัดระบบดังกล่าว รวมถึงการให้ข้อมูลและช่วยเหลือ “ผู้ใช้งาน” ซึ่งไม่ถือเป็นข้อผูกพันให้ limitedsociety ต้องร่วมรับผิดหรือรับผิดแทนบุคคลใดทั้งสิ้น

ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง เนื้อหาข้อมูล และส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์limitedsociety และ limitedsociety แอพพลิเคชั่น รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระบบของ limitedsocietyเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายของ limitedsociety หรือบริษัทลิมิเต็ด โซไซตี้จำกัดและบริษัทในเครือ แต่เพียงผู้เดียว รวมถึงสิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตรโนว์ฮาว หรือสิทธิอื่นในลักษณะเดียวกันซึ่งจัดเป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ห้ามทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ จำหน่าย ให้เช่า เข้าครอบครอง เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่านหรือกระทำการใดๆ เกี่ยวกับสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ limitedsociety โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก limitedsociety หรือโดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ limitedsociety อันเป็นการกระทำความผิดทางอาญา ซึ่งต้องได้รับโทษ ตามพระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญาฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นการกระทำละเมิดต่อ limitedsociety ซึ่ง limitedsociety สงวนสิทธิการยับยั้งการกระทำนั้นในทันที และจะดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทำละเมิดอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น

ผู้กระทำละเมิดต่อ limitedsociety มีความรับผิดที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อ limitedsociety ตามอัตราความเสียหายที่แท้จริงหากท่านเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเหนือสินค้าหรือบริการใดที่ลงประกาศบนเว็บไซต์ limitedsociety และlimitedsociety แอพพลิเคชั่น หรือเป็นตัวแทนโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลดังกล่าวและท่านเชื่อว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของท่านถูกละเมิดท่านสามารถทำหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงระบุรายการประกาศสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนบหลักฐานการอ้างสิทธิส่งมายัง contact@ limitedsociety.com เพื่อให้ limitedsociety ตรวจสอบ ซึ่ง limitedsociety อาจให้ความร่วมมือในการลบประกาศสินค้าหรือบริการตามที่ได้รับแจ้งออกจากระบบในเบื้องต้นอันเป็นการกระทำโดยสุจริตเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เกี่ยวข้อง แต่ limitedsociety ไม่รับรองถึงผลการดำเนินการและไม่มีความรับผิดหรือภาระผูกพันใดในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อพิพาทและความรับผิดเป็นเรื่องระหว่างผู้อ้างสิทธิและ “ผู้ใช้งาน” ต่อกันเองเท่านั้น

ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์

เว็บไซต์ limitedsociety และ limitedsociety แอพพลิเคชั่น รวมถึงฐานข้อมูลและระบบต่างๆ ของ limitedsociety เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมีไว้สำหรับความมั่นคงและปลอดภัยของระบบดังกล่าว อันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ห้ามผู้ใดเข้าถึงเว็บไซต์ limitedsociety และ limitedsociety แอพพลิเคชั่น รวมถึงฐานข้อมูลและระบบต่างๆ ของ limitedsociety โดยมิชอบ หรือระงับ/ชะลอ/ขัดขวางการทำงานของระบบดังกล่าวหรือดักรับ/ทำให้เสียหาย/ทำลาย/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยปกปิดปลอมแปลงแหล่งที่มา หรือนำข้อมูลปลอม/เท็จ/ผิดกฎหมาย/ลามกเข้าสู่ระบบของ limitedsociety หรือเปิดเผยมาตรการป้องกันระบบของlimitedsociety

ห้ามผู้ใดกระทำการใดที่ Interact หรือ Interoperate กับระบบของ limitedsociety เช่น Download, Upload, Post, Flag, Emailing, Search ผ่านวิธีการที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้โดย limitedsociety หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก limitedsociety

ห้ามผู้ใด Robots, Phishing, Spiders, Scripts, Scrapers, Crawlers, Spamming หรือกระทำการอันมีลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าวิธีการใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่พึงประสงค์กับระบบของ limitedsociety

ห้ามผู้ใดเก็บ บันทึก รวบรวม หรือส่งต่อ ซึ่งเนื้อหาข้อมูล ข้อมูลประกาศ ข้อมูลสินค้าและบริการ ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลช่องทางติดต่อผู้ใช้งาน ของเว็บไซต์ limitedsociety และ limitedsociety แอพพลิเคชั่น รวมถึงฐานข้อมูลและระบบต่างๆ ของ limitedsociety

ข้างต้น เป็นการกระทำความผิดทางอาญาตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์รวมถึงความผิดทางอาญาอื่นที่เกี่ยวข้องอีกทั้งเป็นการกระทำละเมิดต่อ limitedsociety ซึ่ง limitedsocietyสงวนสิทธิในการยับยั้งการกระทำของท่านในทันที และดำเนินการทางกฎหมายต่อท่านอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นโดยท่านจะมีความรับผิดที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อ limitedsociety ตามอัตราความเสียหายที่แท้จริงซึ่งประเมินอย่างสมเหตุสมผล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เมนูพูดคุย

เมื่อผู้ใช้บริการใช้หรือเข้าถึงเมนูพูดคุย ผู้ใช้บริการตกลงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เมนูพูดคุย ดังนี้

1. การเข้าใช้เมนูพูดคุยและบัญชีผู้ใช้เมนูพูดคุย

1.1 ผู้ใช้บริการจะมีบัญชีผู้ใช้เมนูพูดคุยและใช้เมนูพูดคุยได้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ของ limitedsociety.com

1.2 ผู้ใช้บริการจะดูแลบัญชีผู้ใช้เมนูพูดคุยของตน และป้องกันการใช้บัญชีผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่ง limitedsociety.com ถือว่าการใช้บัญชีผู้ใช้นั้น เป็นการกระทำของผู้ที่ถือบัญชีผู้ใช้ดังกล่าว

1.3 limitedsociety.com อาจเข้าถึงบัญชีผู้ใช้และดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการ รวมถึงเพื่อจัดบริการและใช้หรือจัดเก็บหรือถ่ายโอนเนื้อหาและข้อมูล

2. เนื้อหาและข้อมูลผู้ใช้บริการ

2.1 “เนื้อหา” หมายถึง ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ข้อมูลโปรไฟล์ ไอคอน เป็นต้น ที่ผู้ใช้บริการส่งให้ limitedsociety.com หรือที่ผู้ใช้บริการให้ผู้ใช้ limitedsociety.com อื่นดูผ่านทางเมนูพูดคุย

2.2 ผู้ใช้บริการรับรองว่าเนื้อหาของตนไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรสิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า สิทธิในเกียรติยศและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิในภาพบุคคล สิทธิส่วนบุคคล สิทธิในชื่อเสียง และสิทธิอื่นๆ ทั้งเนื้อหานั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อกำหนดในการใช้บริการ รวมถึงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและศีลธรรมของประชาชน

2.3 ในกรณีที่เนื้อหามีข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่น ผู้ใช้บริการจะแสดงข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม ทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล และระบุว่าผู้ใช้บริการไม่ใช่บุคคลอื่นนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ limitedsociety.com เข้าใจผิดว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากบุคคลอื่นโดยตรง

2.4 ในกรณีที่ limitedsociety.com เห็นว่าเนื้อหาของผู้ใช้บริการมีความไม่เหมาะสม limitedsociety.com อาจระงับการส่งหรือลบเนื้อหาดังกล่าวได้

2.5 limitedsociety.com อาจจัดเก็บและใช้เนื้อหาและข้อมูลของผู้ใช้บริการ ในการบริหารจัดการเมนูพูดคุย ติดต่อผู้ใช้บริการ โฆษณาและส่งเสริมการขาย หรือดำเนินการตามกฎหมาย โดยผู้ใช้บริการอนุญาตให้ limitedsociety.com จัดเก็บและใช้เนื้อหาและข้อมูลได้เท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวอย่างไม่มีกำหนดระยะเวลา ไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่จำกัดเขตพื้นที่

2.6. limitedsociety.com จะไม่เปิดเผยเนื้อหา ข้อมูลผู้ใช้บริการ และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ใช้บริการ ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมาย และในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ มีคำขอโดยชอบด้วยกฎหมายให้ limitedsociety.com เปิดเผยหรือส่งสำเนาเนื้อหาและข้อมูลผู้ใช้บริการ ซึ่ง limitedsociety.com อาจเปิดเผยหรือส่งสำเนาข้อมูลผู้ใช้บริการให้แก่หน่วยงานดังกล่าว โดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ใช้บริการ

3. ข้อจำกัดความรับผิด

3.1 ผู้ใช้บริการเป็นผู้จัดเตรียมเนื้อหา การพูดคุย และข้อมูลผู้ใช้บริการด้วยตนเอง limitedsociety.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่รับประกัน และไม่มีความรับผิดในเนื้อหา การพูดคุย หรือข้อมูลผู้ใช้บริการดังกล่าวทั้งไม่ต้องรับผิดในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการหรือเกิดจากการใช้เมนูพูดคุย

3.2 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องดำเนินคดี โดยมีสาเหตุมาจากหรือเกี่ยวกับการใช้เมนูพูดคุยของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะยุติข้อเรียกร้องนั้นด้วยความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการเอง และผู้ใช้บริการจะไม่ให้ limitedsociety.com เข้าไปเกี่ยวข้องในการยุติข้อเรียกร้องดังกล่าว

4. ความปลอดภัยในการใช้บริการ

ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆ ดังต่อไปนี้

4.1 กระทำการอันขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและศีลธรรมของประชาชน

4.2 ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สิทธิในชื่อเสียง สิทธิส่วนบุคคล และสิทธิอื่นใดของ limitedsociety.com ของผู้ใช้บริการอื่น และ/หรือของบุคคลอื่น

4.3 โอน หรือให้บุคคลอื่นยืมบัญชีผู้ใช้ หรือให้บุคคลอื่นร่วมใช้บัญชีผู้ใช้เมนูพูดคุย

4.4 โพสต์หรือส่งข้อมูลที่แสดงออกถึงความรุนแรง คุกคาม หรือมีเนื้อหาทางเพศ หรือเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ชาติกำเนิด สัญชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพทางสังคม หรือมีเนื้อหาเป็นภัยต่อสังคม หรือทำให้ผู้อื่นเกิดความเดือดร้อนรำคาญ

4.5 บิดเบือนข้อมูล ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเผยแพร่ข้อมูลเท็จโดยเจตนา

4.6 ใช้เมนูพูดคุยเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใช้ฉ้อโกงหรือกรรโชกทรัพย์ ใช้วิธีการฉ้อฉลในการทำธุรกรรมทางธุรกิจ ใช้ประกอบอาชญากรรมใช้เพื่อเป็นสมาชิกกลุ่มองค์กรอาชญากรรม หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ limitedsociety.com ได้กำหนด

4.7 เก็บรวบรวม เปิดเผย หรือให้ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทะเบียน หรือประวัติการใช้งาน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรืออย่างไม่เหมาะสม

4.8 รบกวนการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ ระบบเครือข่าย หรือระบบของ limitedsociety.com หรือแทรกแซงการให้บริการของ limitedsociety.com หรือการใช้เมนูพูดคุยของผู้ใช้บริการรายอื่นหรือบุคคลอื่น เช่น Spamming, Scripting หรือกระทำการอันมีลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าวิธีการใดๆ

4.9 กระทำการอันทำให้เกิดข้อเรียกร้องต่อ limitedsociety.com หรือกระทำการอื่นใดที่ limitedsociety.com พิจารณาว่าไม่เหมาะสม

5. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การระงับและการยกเลิกการใช้เมนูพูดคุย

limitedsociety.com อาจระงับการใช้และปิดกั้นการเข้าถึงเมนูพูดคุยของผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีจำเป็นหรือกรณีที่มีความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือในกรณีที่เกิดหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

5.1 มีการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เมนูพูดคุยนี้ รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของ limitedsociety.com หรือมีการใช้เมนูพูดคุยในวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม หรือมีการกระทำการใดๆ ที่พิจารณาได้ว่าไม่เหมาะสม

5.2 limitedsociety.com ไม่สามารถติดต่อผู้ใช้บริการได้โดยไม่มีสาเหตุมาจากlimitedsociety.com

limitedsociety.com อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการเมนูพูดคุย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้โดยอาจแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบโดยทั่วกันหรือโดยตรง

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับ ปิดกั้นการเข้าถึง หรือยกเลิกการใช้เมนูพูดคุยดังกล่าว limitedsociety.com ไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายนั้น

6. การโอนสิทธิ

6.1 ผู้ใช้บริการจะไม่โอนหรือให้สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการในการใช้เมนูพูดคุยให้แก่บุคคลอื่น

6.2 ในกรณีที่ limitedsociety.com มีความประสงค์ที่จะโอนบริการเมนูพูดคุย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่กลุ่มบริษัทหรือบุคคลอื่น limitedsociety.com อาจโอนบริการเมนูพูดคุยได้โดยแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบโดยทั่วกันหรือโดยตรง

limitedsociety.com อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการใช้เมนูพูดคุยนี้ได้ โดย limitedsociety.com อาจแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบโดยทั่วกันหรือโดยตรง ในกรณีที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้เมนูพูดคุยต่อไปหลังจากที่ limitedsociety.com ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการใช้เมนูพูดคุย ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับข้อกำหนดในการใช้เมนูพูดคุยฉบับที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วนั้น

กรณีการลบหรือระงับการแสดงประกาศ

limitedsociety สงวนสิทธิในการลบหรือระงับการแสดงประกาศที่ไม่ถูกต้องหรือมีเหตุสงสัยว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามกฎและเงื่อนไขการลงประกาศ หรือตามนโยบายการใช้งานของ limitedsociety

หาก limitedsociety ได้ดำเนินการลบหรือระงับการแสดงประกาศแล้ว “ผู้ใช้บริการ” จะไม่สามารถเรียกร้อง

“ผู้ใช้บริการ” มีหน้าที่รับผิดชอบด้วยตนเองในการตรวจสอบตั้งแต่ขณะลงประกาศว่าประกาศของตนถูกต้องตามกฎหมาย ตามกฎและเงื่อนไขการลงประกาศและตามนโยบายการใช้งานของ limitedsociety การใช้บริการพิเศษ รวมถึงการดำเนินการใดๆของ limitedsociety ไม่อาจเป็นข้อยกเว้นความรับผิดชอบของ “ผู้ใช้บริการ” ได้

ข้อสงวนสิทธิ

การประกาศของ “ผู้ใช้บริการ” โดย limitedsociety ไม่ทำให้ limitedsociety และ “ผู้ใช้บริการ”เป็นตัวการตัวแทน นายหน้า หุ้นส่วนหรือมีนิติสัมพันธ์อื่นใดในลักษณะเดียวกันดังนั้น limitedsociety จึงไม่รับรอง ไม่รับประกัน และไม่มีความรับผิดต่อสินค้า/บริการที่ลงประกาศ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับธุรกรรม การส่งมอบ การชำระหนี้ คุณภาพ ปริมาณ ราคา ระยะเวลารวมทั้งเนื้อหาประกาศ ซึ่งเจ้าของประกาศต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น การโปรโมทประกาศโดย limitedsociety จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้อง ความรับผิดหรือภาระผูกพันทางกฎหมายต่อ limitedsociety ไม่ว่าในกรณีใดหรือความเสียหายใดก็ตาม

limitedsociety สงวนสิทธิในการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลง รายละเอียดของการประกาศใดๆ รวมถึงการเข้าถึงการประกาศของ “ผู้ใช้บริการ” รายใดๆ ตามกฎหมายหรือนโยบายการใช้งานของ limitedsociety หรือตามแต่ที่ limitedsociety จะlimitedsociety ไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ การยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบต่อสิทธิอื่นของ limitedsociety

limitedsociety สงวนสิทธิในการโอนบริการใดๆ รวมถึงบริการโดย limitedsociety ทั้งสิทธิและหน้าที่ของ limitedsociety ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องได้รับอนุญาตจาก“ผู้ใช้บริการ” สิทธิของ “ผู้ใช้บริการ”ในการประกาศขึ้นอยู่กับกฎหมายและนโยบายการใช้งานของ limitedsociety นี้การยุติข้อโต้แย้งและข้อพิพาทต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและการตัดสินใจของ limitedsociety แต่เพียงผู้เดียว